User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

 

၀န္ႀကီး - ေဒါက္တာဦးရဲလြင္

စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးဌာန

 

စီမံေရးရာဌာန

ဌာနမွဴး၊
ဖုန္း ၀၂-၆၄၇၅၀၊
၃၆၁၇၁(လိုင္းခြဲ) ၁၂၇
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရံုး။ ၂၆ လမ္း၊ ၇၁ x ၇၂ လမ္းၾကား။ 

စက္ရံုႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာန

ဌာနမွဴး၊
ဖုန္း ၀၂-၈၀၁၅၇၊ ၀၂-၈၁၃၁၆

၆၂ လမ္း၊ ငုေရႊ၀ါလမ္းႏွင့္ေအာင္ဆန္းလမ္းၾကား။

စိုက္ပ်ိဳးေရး/ ေမြးျမဴေရးဌာန (နန္းေရွ႕ေစ်း)

ဌာနမွဴး၊
ဖုန္း ၀၂-၇၂၀၀၄၊ ၀၂-၇၅၂၇၂
၁၉လမ္း၊ ၆၂ x ၆၃ လမ္းၾကား။

စစ္ေဆးေရးဌာန

ဌာနမွဴး၊
ဖုန္း ၀၂-၆၄၇၅၈၊
၃၆၁၇၁ (လိုင္းခြဲ) ၁၈၁
၂၆လမ္း၊ ၇၁ x ၇၂ လမ္းၾကား (ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္ရံုး)

 

အေဆာက္အအံုႏွင့္ ကုန္ရံုဌာန

ဌာနမွဴး၊
ဖုန္း ၀၂-၆၀၂၅၂၊ ၃၆၁၇၁ (လိုင္းခြဲ) ၁၆၂
၂၆ လမ္း၊ ၇၁ x ၇၂ လမ္းၾကား၊ (ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္ရံုး)
 

ေစ်းႏွင့္သားသတ္ဌာန (မဂၤလာေစ်း)

ဌာနမွဴး၊
ဖုန္း ၀၂-၃၆၁၄၄၊ ၀၂-၇၄၁၄၉
၃၀ လမ္း၊ ၇၃ x ၇၂ လမ္းၾကား။
 ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ကစားကြင္းမ်ားဌာန

ဌာနမွဴး၊
ဖုန္း ၀၂-၇၇၅၁၀၊ ၀၂-၆၂၃၀၈
မေနာ္ရမၼံ ဥယ်ာဥ္၊
၆၂ လမ္း၊ ၄၀ x ၄၁ လမ္းၾကား။

ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန

ဖုန္း၀၂-၃၆၁၇၁ (လိုင္းခြဲ) ၁၈၂၊၁၈၃၊၁၈၇
၂၆ လမ္း၊ ၇၁ x ၇၂ လမ္းၾကား၊ (ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္ရံုး)
 

ဘ႑ာေရးဌာန

ဌာနမွဴး၊
ဖုန္း ၀၂-၃၆၁၆၅၊ ၃၆၁၇၁
(လိုင္းခြဲ)၁၄၈
၂၆ လမ္း၊ ၇၁ x ၇၂ လမ္းၾကား၊ (ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္ရံုး)

ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

ဌာနမွဴး၊
ဖုန္း၀၂--၆၄၇၅၇၊ ၃၆၁၇၁
(လိုင္းခြဲ) ၁၇၅
၂၆ လမ္း၊ ၇၁ x ၇၂ လမ္းၾကား၊ (ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္ရံုး)

ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈဌာန

ဌာနမွဴး၊
ဖုန္း ၀၂-၃၅၉၂၈၊ ၃၆၁၇၁
(လိုင္းခြဲ) ၁၆၈
၂၆ လမ္း၊ ၇၁ x ၇၂ လမ္းၾကား၊ (ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္ရံုး)

လမ္းတံတားဌာန

ဌာနမွဴး၊
ဖုန္း ၀၂-၆၄၇၅၁၊ ၃၆၁၇၁
(လိုင္းခြဲ) ၁၅၇
၂၆ လမ္း၊ ၇၁ x ၇၂ လမ္းၾကား၊ (ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္ရံုး)

သန္႔ရွင္းေရးဌာန (နန္းေရွ႕ေစ်း)

ဌာနမွဴး၊
ဖုန္း ၀၂- ၇၂၀၀၃၊ ၀၂-၆၁၂၂၅
၁၉ လမ္း၊ ၆၂ x ၆၃ လမ္းၾကား။

အခြန္ဌာန

ဌာနမွဴး၊
ဖုန္း ၀၂-၃၆၁၆၇၊ ၃၆၁၇၁
(လိုင္းခြဲ) ၁၅၃
၂၆ လမ္း၊ ၇၁ x ၇၂ လမ္းၾကား၊ (ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္ရံုး)

တိုင္းစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊
ဖုန္း ၀၂ ၅၁၅၄၆၁၉၊ ၀၂ ၅၁၅၄၆၂၀

နတ္ေရကန္ေက်းရြာအုပ္စု၊၊
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္။

စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ဌာနမ်ား သတင္း

  • ျပည္သူထံမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္အခမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္၍ စည္ပင္သာယာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ား ေပးႏိုင္ရမည္

   Web Admin 2017-11-14 12:00:36

   ျပည္သူထံမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္အခမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္၍ စည္ပင္သာယာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ား ေပးႏိုင္ရမည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္  ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ေဒသအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီမ်ား၏ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည့္အတြက္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လမ္း၊ တံတား၊ ေရေပးေရး၊ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရး၊ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး၊ ၿမိဳ႕တြင္း ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူထံမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္...

   Read More

  • Township Action Planning (TAP) သင္တန္းဆင္းပြဲ က်င္းပ

   Web Admin 2017-11-11 16:59:20

   Township Action Planning (TAP) သင္တန္းဆင္းပြဲ က်င္းပ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္  နယ္သာလန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ Institute For Housing and Urban Development Studies(HIS) တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ဖြင့္လွစ္သည့္ Township Action Planning (TAP)သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔မြန္းလြဲ(၂) နာရီက...

   Read More

  • ခရီးသည္တင္ကားဂိတ္မ်ား၊ ေျပးဆြဲအသင္းဝင္ယာဥ္မ်ား၊ ကုန္တင္ဂိတ္မ်ား၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ခြင့္ျပဳသတ္မွတ္ထားရွိျပီးေသာ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ား၌သာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အသိေပးေၾကညာခ်က္

   Web Admin 2017-11-10 12:55:50

   ခရီးသည္တင္ကားဂိတ္မ်ား၊ ေျပးဆြဲအသင္းဝင္ယာဥ္မ်ား၊ ကုန္တင္ဂိတ္မ်ား၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ခြင့္ျပဳသတ္မွတ္ထားရွိျပီးေသာ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ား၌သာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အသိေပးေၾကညာခ်က္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း ခရီးသည္တင္ အေဝးေျပးယာဥ္ရပ္နား စခန္းမ်ား၊ ကုန္တင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိျပီး ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ားအတြင္း၌လည္း ဂိတ္မ်ားဖြင့္လွစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳထားျပီး ခရီးသည္၊ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ေစလ်က္ရွိပါသည္။  သို႔ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ခရီးသည္တင္ဂိတ္မ်ား၊...

   Read More

  • အသိေပးဖိတ္ေခၚျခင္း

   Web Admin 2017-11-09 12:12:07

   အသိေပးဖိတ္ေခၚျခင္း၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္  မႏၲေလး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၇၂လမ္းႏွင့္ ၇၃လမ္းၾကား၊ လမ္း ၃၀ႏွင့္ ၃၁ လမ္းၾကားရွိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္ မဂၤလာေစ်းႀကီးအား အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ Master Plan (၂)မ်ိဳးျဖင့္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။  မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ အက်ိဳးတူစနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္၍ စိတ္ပါဝင္စားေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စီးပြားေရး...

   Read More

  • ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈဌာနမွ အသိေပးေၾကညာျခင္း

   Web Admin 2017-11-09 11:56:39

   ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈဌာနမွ အသိေပးေၾကညာျခင္း၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္  မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈဌာနမွ မိလႅာကားငွားရမ္း၍ စုပ္ထုတ္ရန္ေလွ်ာက္ထားလိုလွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။  ၁။ မိလႅာကားငွားရမ္းခကို ေကာ္မတီမွ ႏွစ္စဥ္သတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတိုင္း ငွားရမ္းမည့္ လိပ္စာတည္ရွိရာၿမိဳ႕နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမ်ားတြင္ ေငြေပးသြင္းျခင္း။  ၂။ ေနရပ္လိပ္စာ၊...

   Read More

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 > >>