User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

 

၀န္ႀကီး - ေဒါက္တာစိုးသန္း

စိုက္ပ်ိ ဳ းေရး၊ ေမြျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန

 

 

ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈ စီမံေရးခန္႕ခြဲေရးဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၈၆၅၃
၇၃လမ္း × သဇင္လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန

ဒု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၀၄၁၇
၆၈လမ္း × ၃၀ လမ္းေထာင့္၊ စုေပါင္းရံုး၀င္းအတြင္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

အထက္ျမန္မာျပည္ေၾကးတိုင္ ဦးစီးဌာန

ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၀၅၃၆
၆၈လမ္း × ၃၀ လမ္းေထာင့္၊ စုေပါင္းရံုး၀င္းအတြင္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၈၆၅၆
၇၃လမ္း × သိပၸံလမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္။

စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၀၆၇၀
ရန္မန္းလမ္းေဘး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္။

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္

မန္ေနဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၃၄၉၃၊ ၀၂-၆၉၇၄၀
၆၃လမ္း × ၃၄လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

စက္မႈတုိင္း(၄)၊ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၇၈၇၈၇
တံခြန္တိုင္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၈၀၇၉၄
ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ကၽြဲဆည္ကန္။

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၃၃၃၁၅၈၄၂
သရက္ကုန္းငါးေမြးျမဴေရးစခန္း နန္းေရွ႕

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ -၇၀၅၉၇
ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ နတ္ေရကန္။

သမ၀ါယမဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၁၄၇၊ ၆၀၂၆၉
၃၀လမ္း၊ ၆၈x၇၀လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစံ

တိုင္းေဒသႀကီး သမ၀ါယမအသင္းစုခ်ဳပ္

ဥကၠဌ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၀၁၂၄၊ ၀၂-၃၀၁၂၆

အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၆၉၀၉
၈၂လမ္း × ၂၅ လမ္းေထာင့္

သမ၀ါယမေကာလိပ္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၇၁၉၆
ပုသိမ္ႀကီးၿမိ႕နယ္။

ယြန္းပညာေကာလိပ္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၁-၆၀၀၆၇
ပုဂံၿမိဳ႕။

ေဆာင္းဒါးယက္ကန္းေက်ာင္း

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၀၈၂၄
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္။

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၁၄၈
၂၅လမ္း x ၂၆လမ္းၾကား၊ ၈၃လမ္း၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

 

စိုက္ပ်ိ ဳ းေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနမ်ား သတင္း

  • ပန္းတင္ေက်းရြာ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္း (၂)ႏွစ္ျပည့္သံုးသပ္ပြဲ က်င္းပ

   Web Admin 2017-10-16 12:48:51

   ပန္းတင္ေက်းရြာ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္း (၂)ႏွစ္ျပည့္သံုးသပ္ပြဲ က်င္းပ  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္း...

   Read More

  • အေျခခံလက္သမားပညာသင္တန္း ဖြင့္လွစ္

   Web Admin 2017-10-13 14:03:10

   အေျခခံလက္သမားပညာသင္တန္း ဖြင့္လွစ္၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္  ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ မိသားစုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစၿပီး လူေနမႈ အဆင့္ ျမင့္မားလာေစရမည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳး...

   Read More

  • အင္ဂ်င္နီယာဝန္ထမ္းမ်ား(မြမ္းမံ)သင္တန္းအဖြဲ႕ ေက်းလက္ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္း ကြင္းဆင္းေလ့လာ

   Web Admin 2017-10-12 12:26:34

   အင္ဂ်င္နီယာဝန္ထမ္းမ်ား(မြမ္းမံ)သင္တန္းအဖြဲ႕ ေက်းလက္ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္း ကြင္းဆင္းေလ့လာ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက ႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္သည့္ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ဘူမိေဗဒ ဘာသာရပ္(မြမ္းမံ)သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၄/၂၀၁၇)သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ သင္တန္းသား ၁၀၅ဦးအဖြဲ႕သည္ သင္တန္းနည္းျပမ်ားႏွင့္ သင္တန္းႀကီးၾကပ္အဖြဲ႕မ်ားလိုက္ပါလ်က္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ရက္ နံနက္...

   Read More

  • (၁၂၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္အထိမ္းအမွတ္ ဖိတ္ေခၚေဘာ္လီေဘာၿပိဳင္ပြဲဖြင့္လွစ္

   Web Admin 2017-10-04 11:40:45

   (၁၂၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္အထိမ္းအမွတ္ ဖိတ္ေခၚေဘာ္လီေဘာၿပိဳင္ပြဲဖြင့္လွစ္၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၃ရက္  မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ သီတင္းကြ်တ္မီးထြန္းပြဲေတာ္ မဟာေလာကမာရဇိန္ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရားႏွင့္ စႏၵာမုနိဘုရား(၁၂၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ ပထမအႀကိမ္ ေဂါပကအဖြဲ႔ဥကၠ႒ဖလား ဖိတ္ေခၚေဘာ္လီေဘာၿပိဳင္ပြဲကုိ မႏၲေလးၿမိဳ႕တုိင္းေဒသႀကီးေဘာ္လီေဘာဆပ္ေကာ္မတီမွ ဦးစီး၍ ကုသုိလ္ေတာ္ဘုရားဝန္း အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္ ေဘာ္လီေဘာကြင္းတြင္ ေအာက္တုိဘာ...

   Read More

  • ျမစိမ္းေရာင္ရန္ပံုေငြျဖင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လူကုန္းေက်းရြာသို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

   Web Admin 2017-09-26 12:00:04

   ျမစိမ္းေရာင္ရန္ပံုေငြျဖင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လူကုန္းေက်းရြာသို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိ ဦးလိႈင္မင္းထြန္းႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လူကုန္းေက်းရြာသို႔ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္က ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ၾကည့္ရႈၾကသည္။  ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိ ဦးလိႈင္မင္းထြန္းႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေရွးဦးစြာ...

   Read More

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 > >>