၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္

  ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ (Seasonal Influenza)သည္ တုပ္ေကြးေရာဂါဗုိင္းရပ္စ္ပုိးေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားၿပီး လူတစ္ဦးမွတစ္ဦးသုိ႔ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္းျဖင့္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ တုိက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ၏ ခြ်ဲ၊ သလိပ္၊ ခႏၶာကုိယ္အရည္မ်ား အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ျခင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း ကူးစက္ႏုိင္ပါသည္။

 မုိးရာသီႏွင့္ေဆာင္းရာသီတုိ႔တြင္ ကပ္ေရာဂါအသြင္ လ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏုိင္ပါသည္။ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ကေလးငယ္မ်ား၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ နာတာရွည္ေရာဂါရွိသူမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားပါက ေရာဂါပုိမိုျပင္းထန္တတ္ၿပီး တုပ္ေကြးေရာဂါ၏ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ား ေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရံႈးႏုိင္ပါသည္။

 သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာသင့္ပါသည္-

-      တစ္ကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးကုိ အထူးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း။

-      ႏွာေခ်၊ ေခ်ာင္းဆုိးပါက လက္ကုိင္ပုဝါကုိ အသံုးျပဳျခင္း။

-      လက္ကုိ ဆပ္ျပာျဖင့္ စင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာျခင္း။

-      ေကာင္းစြာအိပ္စက္အနားယူျခင္း။

-      အဟာရျပည့္ဝေသာ အစားအစာမ်ား စားသံုးျခင္း။

-      ေလေကာင္း၊ ေလးသန္႔ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနထုိင္ျခင္း။

-      လူထူထပ္ေသာေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။

-      အရက္လြန္ကဲစြာ ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။

-      ေရာဂါျဖစ္ပြားသူအား သီးသန္႔ေနထုိင္ေစျခင္း။

-      ေရာဂါရွိသူ၏ ေနအိမ္ႏွင့္ေဆးရံုသုိ႔ မလုိအပ္ပဲသြားေရာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။

-      ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆး (Seasonal Influenza Vaccine) ႀကိဳတင္ထုိးႏွံျခင္း။

ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားပါက မိမိကုိယ္တုိင္ေဆးကုသမႈခံယူရန္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားသုိ႔ ေရာဂါကူးစက္မႈမရွိေစေရးအတြက္ နီးစပ္ရာ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ ေစာလ်င္စြာျပသ၍ စနစ္တက်ေဆးကုသမႈခံယူၾကပါရန္ တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။