၂၀၁၇ခုနွစ္ ဧျပီ ၁၅ ရက္

မႏၲေလး—ျပင္ဦးလြင္ အတက္၊အဆင္းလမ္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ေလ်ာ့နည္းေရးအတြက္ မူလလမ္းအက်ယ္ ၂၄ ေပမွ လမ္းႏွစ္ဖက္ ၁၂ ေပစီတိုးခ်ဲ႕ခဲ့ရာ အတက္လမ္းတြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းခြဲ သံမဏိစက္႐ုံအထိလည္းေကာင္း၊ အဆင္းလမ္းတြင္ ျပင္စာေက်း႐ြာအုပ္စု သုံးေတာ္ေက်း႐ြာအထိၿပီးစီးလ်က္ရွိၿပီး မိုးရာသီမေရာက္မီ လမ္းသားခ်ဲ႕ ထပ္ပိုးလႊာခင္းၿပီးေသာ ေနရာမ်ား ႏိုင္လြန္ကတၱရာ ခင္းႏိုင္ေရးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။