၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္သည္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဌး၊ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ႀကေသာ ေဒါက္တာစုိးသန္း၊ ဦးမ်ိဳးသစ္၊ ဦးျမတ္သူ၊ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ခရုိင္ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါလ်က္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီက ေညာင္ဦးျမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ နတ္သမီးကမ္းပါးျမစ္ေရတင္စက္ရုံအမွတ္(၁)ႏွင့္ ဌက္ပစ္ေတာင္ေရတင္စက္ရုံအမွတ္(၂)သုိ႔ လွည္႕လည္ႀကည့္ရွဳ စစ္ေဆး သည္။

 ေရွးဦးစြာ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖဲြ႔သည္ နတ္သမီးကမ္းပါးျမစ္ေရတင္စက္ရုံအမွတ္(၁)သုိ႔ ေရာက္ရွိလာရာ တုိင္းေဒသႀကီးေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ႀကားေရးမွဳး ဦးမင္းဟန္က နတ္သမီးကမး္ပါးျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းသမုိင္းေႀကာင္း၊ ေတာင္ဇင္းေရေပးေရးလုိင္း ၂၃ မုိင္မွ ေရတြန္းစက္ရုံ(၅)ရုံ၊ ေရေဝတုိင္၂၄တုိင္ႏွင့္ေက်းရြာေပါင္း ၃၉ ရြာ အက်ဳိးျပဳေရေပးေဝႏုိင္မႈ၊ ေရေဝတုိင္၂၄တုိင္ႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၃၉ ရြာ အက်ဳိးျပဳ ေရေပးေဝႏုိင္မွဳ၊ စက္စက္ယုိေရေပးေရးလိုင္း ၃၆မုိင္၊ ေရတြန္းစက္ရုံ ၇ရုံ၊ ေရေဝတုိင္ ၃၄ တုိင္ႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၅၉ ရြာ အက်ဳိးျပဳေရေပးေဝႏုိင္မႈ၊ ၂၀၁၇-၂၀၀၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္အေျခအေနတုိ႔ကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

 ထို႔ေနာက္ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖဲြ႔သည္ နတ္သမီးကမ္းပါးျမစ္ေရတင္စက္ရုံအမွတ္(၁)အတြင္း စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား လည္ပတ္ကာ ေရေပးေဝ ေနမႈႏွင့့္္ဌက္ပစ္ေတာင္ေရတင္စက္ရုံအမွတ္(၂)အတြင္း စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား လည္ပတ္ေမာင္းႏွင္ေနမႈ၊ ေရေလွာင္ကန္အမွတ္(၁)အတြင္း ေရသုိေလွာင္ ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားကုိ လွည့္လည္ႀကည့္ရွုစစ္ေဆးျပီး တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္္က ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားအား လုိအပ္သည္မ်ား မွာႀကားျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

 ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖဲြ႕သည္ ေညာင္ဦးျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္ကူးျမစ္ေရတင္မွ ေရဂါလံ ၁၂၀၀၀ ဆံ့ ေရေပးေရကန္မွ ေက်းရြာေသာက္သံုးေရေပးေ၀ေနမႈ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားက ေရလာေရာက္သယ္ယူမႈကိုႀကည္႕ရႈျပီး တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖဲြ႕က ေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ားအား ေသာက္သံုးေရမ်ားျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ၾကသည္။