၂၀၁၇ ခုႏွစ္  ဇြန္လ  ၁၉  ရက္

 ပုဂံေညာင္ဦးေဒသတြင္ ေနဝင္ေနထြက္ဆည္းဆာၾကည့္႐ႈမည့္ေနရာ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန(ေရအရင္းအျမစ္)မွ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ေညာင္လက္ဖက္ကန္႐ႈခင္းၾကည့္ေတာင္ကုန္း တည္ေဆာက္ေနမႈမွာ (၈၇%)ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန(ဆည္ေျမာင္း)မွ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ စူဠာမဏိကန္ ႐ႈခင္းၾကည့္ေတာင္ကုန္းတည္ေဆာက္ေနမႈမွာ (၈၀%)ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ပုဂံေညာင္ဦးေဒသတြင္ ေညာင္ဦး-ေက်ာက္ပန္းေတာင္းလမ္း ၂၅ မိုင္ ၄ ဖာလုံမွ ၂၉ မိုင္အထိ ၃ မိုင္ ၄ ဖာလုံ လမ္းအား မူလ(၁၈)ေပမွ (၂၄)ေပအထိ လမ္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းေဘး ဝဲ၊ယာ ပလက္ေဖာင္းမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ပုဂံေညာင္ဦးေဒသတြင္ လမ္းမီးထြန္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕၊ ေလဆိပ္လမ္းဆုံမီးပြိဳင့္မွ ပုဂံၿမိဳ႕သစ္သို႔သြားေရာက္သည့္ လမ္းေဘးတစ္ေလၽွာက္တြင္ လမ္းမီးထြန္းျခင္းလုပ္ငန္း စတင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ေညာင္ဦးၿမိဳ႕၊ ဘုရားနီလမ္းဆုံတြင္လည္းေကာင္း၊ အလိုေတာ္ျပည့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေရွ႕တြင္လည္းေကာင္း လမ္းမီးထြန္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား (၁၀၀%)ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ပုဂံေညာင္ဦးေဒသတြင္ ပုဂံေဒသဇုန္ဝင္းေၾကးမွ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ၂% ျဖင့္ ပုဂံေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းမွ ဘုရားသြားလမ္းမ်ား ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ျမင္းကပါလမ္းခြဲမွ ဘုရားအမွတ္(၂၅၇၃) လမ္းပိုင္းအား ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္း၍ ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့မႈအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။