၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္

 ပုဂံေညာင္ဦးေဒသတြင္ ေနဝင္ေနထြက္ဆည္းဆာၾကည့္႐ႈမည့္ေနရာ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန(ေရအရင္းအျမစ္)မွ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ေညာင္လက္ဖက္ကန္ ႐ႈခင္းၾကည့္ေတာင္ကုန္း တည္ေဆာက္ေနမႈမွာ (၉၇%)ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန(ဆည္ေျမာင္း)မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသည့္ စူဠာမဏိကန္႐ႈခင္းၾကည့္ေတာင္ကုန္း တည္ေဆာက္ေနမႈမွာ (၉၈%) ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္သည္။

ပုဂံေညာင္ဦးေဒသတြင္ ေနဝင္ေနထြက္ဆည္းဆာၾကည့္႐ႈမည့္ေနရာ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ကိုေမာက္ကန္ ႐ႈခင္းၾကည့္ေတာင္ကုန္း၊ ကန္ေဘာင္တြင္ ျမက္စိုက္ခင္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

ပုဂံေညာင္ဦးေဒသတြင္ လမ္းမီးထြန္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ ေလဆိပ္လမ္းဆုံ မီးပြိဳင့္မွ Aureum Palace Hotel လမ္းဆုံအထိ လမ္းလယ္ကၽြန္းမ်ားတြင္ လမ္းမီးထြန္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ (၅၀%) ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္သည္။