၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္

 မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ သမဝါယမအသင္းမ်ားသို႔ အေသးစားအရင္းအႏွီးေခ်းေငြ၊ လယ္ယာေျမမ်ား အဆင့္ျမင့္တင္ျပဳျပင္ရန္ ပံ့ပိုးေခ်းေငြႏွင့္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္းကို ယေန႔နံနက္ ၈နာရီက ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ နန္းဦးလြင္ေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ ေတာင္သူဦးမ်ိဳးသန္႔၏ ကြင္းတြင္ျပဳရလုပ္ရာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္တက္ေရာက္၍ အစိုးရအေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ သမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ၾကေရးတို႔ကို တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 လက္ရွိကာလတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးၿမိဳ႕နယ္ (၂၈) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သမ၀ါယမ အသင္းစုခ်ဳပ္ တစ္သင္း၊ အသင္းစု (၄၀)၊ အေျခခံအသင္း (၄၇၄၁)သင္း ကိုဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး ယေန႕အခမ္းအနားတြင္ (၂၄)ၿမိဳ႕နယ္ေက်း႐ြာသမ ဝါယမအသင္း (၃၄၆၅)သင္းမွ အသင္းသား (၄၁၀၇၉၃)ဦးထံသို႔ အေသးစားအရင္း အႏွီးေခ်းေငြက်ပ္ (၇၁၀၃၉ဒသမ ၁၆၉) သန္း၊ အရစ္က် ေခ်းေငြစနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးသည့္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာ (၈၇)စီးအတြက္ အသင္း (၆၉)သင္းမွ အသင္းသား (၈၇) ဦးတို႕အား တန္ဘိုးေငြက်ပ္ ( ၂၂၃၇ဒသမ ၁၅၂)သန္း၊ လယ္ယာေျမအဆင့္ျမင့္ တင္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ အသင္း (၃၇) သင္းမွ အသင္းသား (၇၆၈)ဦး၏ လယ္ယာေျမ (၁၈၀၇ ဒသမ ၅၀) ဧကျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ ေငြက်ပ္ (၅၇၈ ဒသမ၀၅)သန္း စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္(၇၃၈၅၄ဒသမ ၂၇၁) သန္းကို ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မိမိတို႕ အစိုးရလက္ထက္တြင္ သမ၀ါယမအသင္းသားမ်ားကို စတုတၳ အႀကိမ္ အေသးစားရင္းႏွီးေခ်းေငြ (၆၇ဒသမ ၈၆) ဘီလီယံကိုထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ရာ ပ်က္ကြက္သူမရွိ ရာႏႈန္းျပည့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကသည့္အတြက္ သမ၀ါယမအသင္းသား ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။

 သမ၀ါယမဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အဓိက ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၈)ရပ္အျပင္ ယခုဆိုလ်င္ မ်ိဳးေစ့ကုန္ထုတ္ သမ၀ါယမ အသင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ နည္းပညာမ်ားအနီးကပ္ ကူညီ ေပးကာ သမ၀ါယမဦးစီးဌာနမွ အသင္းမ်ားဖြဲ႕စည္း၍ ေခ်းေငြမ်ား ပံ့ပိုးကူညီေပးၿပီး လုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသျဖင့္ ၀မ္းသာဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း။

 ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၿပီး သမ၀ါယမအသင္း၀င္လိုသူတိုင္း သမ၀ါယမဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိႏိုင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖို႕တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း။

 ယခုကဲ့သို႕ သမ၀ါယမ စိုက္ပ်ိဳးေရးစရိတ္ အေထာက္အကူျပဳ အေသးစားအရင္းအႏွီးေငြ ထုတ္ေခ်း ေပးျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ပအတိုးႏႈန္းထက္ မ်ားစြာ သက္သာမႈရွိသျဖင့္ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယံုၾကည္မႈရွိစြာျဖင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုပါေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ထို႕ေနာက္ သမ၀ါယမ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ျဖဴက သမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ၊ အေသးစား ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း၊ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားအား အရစ္က်ေငြေပးေခ်စနစ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္မ်ား၊ လယ္ယာေျမ စနစ္တက်အဆင့္ျမင့္တင္ ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း ဆိုင္ရာမ်ား၊ ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ အတိုးႏႈန္းဆိုင္ရာမ်ား၊ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ သမာဝါယမလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

 ဆက္လက္၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းခရိုင္အလိုက္ သမဝါယမအသင္းသားမ်ားအား အေသးစားေခ်းေငြမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၫြန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္က ပံ့ပိုးေခ်းေငြမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးက သမဝါယမ အသင္းသားမ်ားအား လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာႏွင့္လယ္ယာေျမမ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္ ပံ့ပိုးေခ်းေငြမ်ားကို လည္းေကာင္း အသီးသီးေပးအပ္ၾကၿပီး ေက်ာက္ပန္း ေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ သမဝါယမအသင္းစုဥကၠ႒က အသင္းသားမ်ားကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ဝမ္းေျမာက္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 အခမ္းအနားသို႕တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေ႒း၊ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ားျဖင္ၾကေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္း၊ ေဒါက္တာစိုးသန္း၊ ဦးဇာနည္ေအာင္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရ အဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းေသာ္၀င္းႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ သမ၀ါယမဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လယ္ယာသံုပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၼဏီမ်ားမွတာဝန္ရွိသူမ်ား ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားလည္းတက္ေရာက္ၾကသည္။