၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္

 လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိ္မ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ေမ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္အပ္ႏွံသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအား မူလ ေတာင္သူမ်ားထံ ယာယီလုပ္ပိုင္ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ (ပုံစံ-၃)ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္၊ နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာ အုပ္စုမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိ္မ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက မိမိတို႔ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယခု က်င္းပ သည့္ အခမ္းအနားအပါအဝင္ စြန္႔လႊတ္အပ္ႏွံေျမမ်ားကို မူလေတာင္သူမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ (၅)ႀကိမ္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေတာင္သူ(၆၅၁)ဦးသို႔ စိုက္ပ်ိဳး ေျမ(၂၁၅၆)ဧက လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္သူမ်ားလက္ဝယ္သို႔ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားျပန္လည္ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးျခင္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံသည့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ လယ္ယာလုပ္ငန္း ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာၿပီး လူမႈစီးပြားဘဝ တိုးတက္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္၍ တိုင္းျပည္အက်ိဳး၊ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက္ စြန္႔လႊတ္ရန္ က်န္ရွိ ေျမမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါ ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ား မူလပိုင္ရွင္ထံသို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ စြန္႔လႊတ္ထားၿပီးျဖစ္ ေသာ္လည္း ကာယကံရွင္ လက္ဝယ္သို႔ ေရာက္ရွိရန္မွာ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေနမႈမ်ား၊ ကာယကံရွင္ လက္ဝယ္သို႔ ေရာက္ရွိျခင္းမရွိဘဲ အျခားသူထံသို႔ ေပးအပ္ ထားျခင္းမ်ား၊ မူလလက္ငုတ္ႏွင့္ လက္ရွိလက္ငုတ္ အျငင္းပြားေနမႈမ်ား က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားအား ရွင္းလင္းေနရသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္ကို လည္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ အမႈတြဲမ်ား ၿပီးျပတ္မႈမရွိဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း။

 ထိုသို႔ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေျမယာကိစၥမ်ားကို မၽွတစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္လာေသာ သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားကို မူလ ေျမ ပိုင္ရွင္မ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မူဝါဒ(၁၀)ရပ္၊ တပ္ေျမ သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မူဝါဒ(၃)ရပ္၊ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ေလၽွာက္ထားလာျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္အခ်က္(၄)ခ်က္၊ စြန္႔လႊတ္ျခင္းမရွိသည့္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္ အခ်က္ (၅)ခ်က္၊ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ဌာနမွ စြန္႔လႊတ္သည့္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္ အခ်က္(၆)ခ်က္၊ စြန္႔လႊတ္သည့္ေျမမ်ားကို သက္ဆိုင္သူ လက္ဝယ္ အျမန္ေရာက္ရွိေရး လုပ္ငန္းစဥ္(၉)ရပ္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ားမွ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၁၅)ခ်က္တို႔ကို ခ်မွတ္ေပးထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေပး လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သိမ္းဆည္းေျမဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိစစ္ေဆာင္႐ြက္မႈ ပိုမိုအား ေကာင္းလာရန္ႏွင့္ တြန္းအားေပးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ပါဝင္သည့္ သိမ္းဆည္းေျမဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ (၄)ဖြဲ႔ကို ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းေစၿပီး စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကၿပီျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ား လိုလားေတာင့္တေနၾကေသာ ေျမ သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တိုးတက္မႈ အထိုက္အေလ်ာက္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ႏိုင္သည္အထိ လက္ကားေစ်းကြက္မ်ား Contract Farming မ်ား ေဒသအလိုက္ ေပၚေပါက္ လာေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားဦးႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ေစ်းေကာင္းေပးသည့္တိုင္ေအာင္ မေရာင္းခ်ဘဲ သားစဥ္ေျမးျမစ္ လယ္ယာကို ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္သြားၾကရင္းျဖင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားႀကီးမ်ား၏ လူမႈ စီးပြားဘဝ ျမင့္မားလာရန္ အခါအခြင့္သင့္သည့္ အခ်ိန္ေကာင္းကို ေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ သမိုင္းကိုၾကည့္ပါက ကမၻာ့နံပါတ္ (၁)ဆန္တင္ပို႔ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ရာမွ ေခတ္အဆက္ဆက္ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်လာခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၅၈ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့၍ ႏွစ္ေပါင္း ၇၃ ႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆုံးစံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏိုင္မႈအျဖစ္ ျပန္လည္ရရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၈၀ ဒသမ ၅၃ သန္းရွိသည့္အနက္ ဆန္တင္ပို႔မႈ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၄၀ သန္းရွိသည့္အတြက္ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈ၏ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း။

 ျပည္ပပို႔ကုန္ တင္ပို႔မႈအတြက္ အေရးပါေသာ လယ္ယာက႑၌ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ဘဝ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရး၊ မိမိတို႔ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ မိမိတို႔ မွီတင္းေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းစားသုံးရမည့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ဖူလုံေစ႐ုံ သာမက ေစ်းကြက္ဝင္ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားအျဖစ္ပါ တိုးျမွင့္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္သြားၾကရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေျမယာကိစၥ တိုင္ၾကားစာမ်ားအေပၚ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားကို မူလေတာင္သူမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

 ယင္းေနာက္ အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အမွတ္ (၁)ဘက္စုံ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးၿခံ (မိုင္းေမာ)မွ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး စိန္လင္းထြန္းက ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအား ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည္။

 ဆက္လက္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္းတို႔က ယာယီ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ (ပုံစံ - ၃)မ်ားအား ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ သရက္ပင္ကံေက်း႐ြာ ေတာင္သူမ်ား၏ ကိုယ္စား ေတာင္သူ ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးဖိုးေကာင္း၊ ဦးၾကည္လုံးႏွင့္ ဦးျမင့္သိန္းတို႔ထံ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ ေျမယာျပန္လည္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသည့္ မူလေတာင္သူမ်ား ကိုယ္စား ေတာင္သူ ဦးေအာင္မင္းက ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔အခမ္းအနားတြင္ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အမွတ္ (၁)ဘက္စုံ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးၿခံ (မိုင္းေမာ)မွ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ ေျမကိုသာ အသုံးျပဳၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာ ဧက ၂၁၈ ဒသမ ၉၀ ဧကကို ေတာင္သူ (၅၃)ဦးလက္ဝယ္သို႔ ယာယီလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ (ပုံစံ-၃)မ်ား ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

 ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ႐ုံးသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ ေနမႈမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ၍ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႔ဆုံအားေပးသည္။