မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္၏ အနာဂတ္ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ e-Government လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အေဆာက္အအံုႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကို(၆-၇-၂၀၁၈)ရက္မွစ၍ တစ္ျမိဳ႕နယ္လွ်င္ အဖြဲ႕(၄)ဖြဲ႔ျဖင့္(၆)ျမိဳ႕နယ္၌ အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာႏွင့္ စေနေန႔မ်ားတြင္ တစ္ျပိဳင္နက္ စာရင္းေကာက္ခံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ေကာက္ခံသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအမည္၊ ဦးပိုင္၊ ေျမအမ်ဳိးအစား၊ အေဆာက္အအံုအမ်ဳိးအစား၊ အိမ္ေထာင္စုဦးေရ၊ အိမ္ပိုင္/အငွား၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္၊ နံရံကပ္ေၾကာ္ျငာ၊ ေရမီတာနံပါတ္ႏွင့္ေရသံုးစြဲစနစ္၊ မိလႅာစနစ္၊ ကား၊ ဆိုင္ကယ္စီးေရ၊ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ စသည္တို႔ျဖစ္ျပီး ၄င္းအခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္ေစရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ျမန္ဆန္မႈရွိေစရန္အတြက္ ျမိဳ႕ေတ္ာသူ၊ ျမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားက ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ အသိေပးပန္ၾကားအပ္ပါသည္။