၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္သည္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr.Christian LECHERVY ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႔ဝင္ မ်ားအား ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းက တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

 ယင္းသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ား၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈတုိးျမွင့္ေရးဆုိင္ရာမ်ား၊ ျပင္သစ္သံ႐ံုးႏွင့္ France Development Agency တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ေရျဖန္႔ေဝေရးႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေရဆုိးစနစ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ သန္႔ရွင္းေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏီွးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။