၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္

 ေရႏွင့္ေရဆိုးသန္႔စင္ျခင္းညီလာခံ(Water & Waste Water Conference)အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ခ်မ္းေအးသာစံ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ Hotel Marvel အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ျပဳလုပ္ရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ တက္ေရာက္ ၿပီး  မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရရွိလာႏိုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ေရႏွင့္ေရဆိုးသန္႔စင္ျခင္းညီလာခံ(Water & Waste Water Conference) ကို (၃)ရက္တိုင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ညီလာခံမွ ျပည္တြင္းသာမက ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကဳံမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာျပည္တြင္း/ျပည္ပကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီမွ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းတို႔ပါ ပါဝင္ေၾကာင္းလည္း ယင္းအခမ္းအနားမွသိရသည္။

 တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏လက္ရွိအေျခအေနကို သုံးသပ္ရမည္ဆိုလၽွင္ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား မ်ားစြာရွိေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည္ႏွင့္အမၽွ ေခတ္မီအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား စသည္တို႔ကိုသုံးစြဲၿပီး မည္ကဲ့သို႔စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိလႅာႏွင့္ေရဆိုးစနစ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု အသိပညာ ျမႇင့္တင္၍ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစရန္ရည္႐ြယ္ပါေၾကာင္း။

 စြန္႔ပစ္ေရဆိုးသန္႔စင္မႈစနစ္ကိုလည္း စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး Green,Clean,Smart ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အားလုံးမွႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တည္းသာလၽွင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္မဟုတ္ဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ဂ်ီဒီပီ ျမင့္ဖို႔သာလၽွင္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူကို ဦးစားေပးၿပီး ျပည္သူ႕အက်ိဳးကိုေရွ႕႐ႈ၍ ေဆာင္႐ြက္ေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ေစတနာသန္႔သန္႔ျဖင့္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြ အေလအလြင့္မရွိေအာင္  တတ္ႏိုင္သမၽွ လုပ္မည္ဆိုသည့္ ကိုယ့္လိပ္ျပာကိုယ္သန္႔ရန္သာလၽွင္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ အဓိကက်သည့္အခ်က္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ျပည္သူမ်ား ေနေပ်ာ္ထိုင္ေပ်ာ္ အဆင္ေျပႏိုင္သည့္ေဒသတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အက်ယ္တဝင့္ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး H.E Mr.Christian Lechervy က လက္ရွိျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ ျမန္မာ-ျပင္သစ္ခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အနာဂါတ္အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ပထမပိုင္းအခမ္းအနားအစီအစဥ္ကို႐ုပ္သိမ္းလိုက္ကာ ဒုတိယပိုင္းကို အစီအစဥ္မ်ား အတိုင္း ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္။

 ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ျပေရေပးေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမႈိက္ႏွင့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၏ ေအာင္ျမင္မႈကိုအေျခခံ၍ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ မိလႅာႏွင့္ေရဆိုးစနစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း ျပည္တြင္း/ျပည္ပပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအခမ္းအနားမွသိရသည္။