၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၅ ရက္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးနယ္ေျမအတြင္း၁၃၈၀-၁၃၈၁ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ မဟာသၾကၤန္ ပြဲေတာ္အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔ မဟာသၾကၤန္အက်ေန႔ က်ံဳးပတ္လည္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတို႔၌ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပလ်က္ရွိရာ ပိတ္ဆို႔စစ္ေဆးမႈ၊ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈ၊ ဒဏ္ရာရရွိေဆးကုသမႈအေျခအေန ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

(က)  ပိတ္ဆို႔ရွာေဖြရာတြင္ သိမ္းဆည္းရရွိမႈ

        (၁) အရက္/ဘီယာပုလင္း                ၃၇၁ ပုလင္း

        (၂) မ်က္ႏွာဖံုး                      ၂၆၆ ခု

        (၃) ဓါး                               ၁၁ ေခ်ာင္း

        (၄) တုတ္                            ၂၂ ေခ်ာင္း

        (၅) ေက်ာက္လွည့္                 ၆၆ ေခ်ာင္း

        (၆) ကတ္ေၾကး                     ၂၄ ေခ်ာင္း

        (၇) အိတ္ေဇာ                       ၁၀ ခု

        (၈) သံေခ်ာင္း                      ၃ ေခ်ာင္း

(ခ)    မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈအေျခအေန

        (၁) သၾကၤန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္မႈခင္း

             (ကက) ယာဥ္တိုက္မႈ         ၁ မႈ   ဒဏ္ရာရ ၁ ဦး

             (ခ ခ) နာက်င္မႈ                       ၁ မႈ   ဒဏ္ရာရ ၁ ဦး

             (ဂ ဂ) က်န္အျခား             ၁ မႈ

             (ဃဃ) လက္နက္မႈ          ၁၀ မႈ

            (င င) ယစ္မ်ိဳး                  ၈ မႈ

            (စ စ) ခိုးမႈမသကၤာ            ၃ မႈ

                    ေပါင္း                     ၂၄ မႈဒဏ္ရာရ ၂ ဦး

        (၂) သၾကၤန္ႏွင့္မပတ္သက္သည့္မႈခင္း

             (ကက) ခိုးမႈ(႐ိုး႐ိုး)            ၂ မႈ

             ( ခ ခ ) ယာဥ္တိုက္မႈ         ၁၄ မႈဒဏ္ရာရ ၁၉ ဦး ေသဆံုး ၁၀ ဦး

             ( ဂ ဂ ) နာက်င္ေစမႈ         ၅ မႈ   ဒဏ္ရာရ ၅ ဦး

             (ဃဃ) က်န္အျခားမႈ         ၈ မႈ   ဒဏ္ရာရ ၂ ဦး   ေသဆံုး ၁ ဦး

             ( င င ) လက္နက္မႈ          ၄ မႈ

             ( စ စ ) ယစ္မ်ိဳး                       ၆ မႈ

             (ဆဆ) ေသမႈေသခင္း               ၃ မႈ                        ေသဆံုး ၄ ဦး

(ဂ)    ဒဏ္ရာရရွိမႈ

        (၁) ယာဥ္တိုက္မႈ(ဒဏ္ရာရ/ေသဆံုး)

             (ကက) က်ား                  ၅၁ ဦး

             ( ခ ခ ) မ                       ၁၁ ဦး

             ( ဂ ဂ ) က်ား                    ၉ ဦး (ေသဆံုး)

        (၂) ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ (ဒဏ္ရာရ)

             (ကက) က်ား                  ၃၈ ဦး

             ( ခ ခ ) မ                         ၅ ဦး