၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ေအးႏွင့္ ဦးခ်မ္းေျမ့တို႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးညီညီေအာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးကံခၽြန္တို႔ႏွင့္အတူ (၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘ႑ာေရးႏွစ္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေသာ ျမင္းၿခံ-နဘူးအိုင္-ေျမစေကာင္း ေျမသားလမ္း (၂/၆)မိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား မတ္ ၈ ရက္က ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈရာ MIAMI ကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ လမ္းေကာ္မတီဝင္မ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

 ဆက္လက္၍ ျမင္းၿခံ-မက်ီးသမွ်ားလမ္း (၂)မိုင္ေျမသားလမ္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးက ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ မူလတင္ဒါလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ သံမဏိ-ဆားခါး-ျမင္းၿခံ ကတၱရာလမ္း(၁/၂)မိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကသည္။

 ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း (၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ကတၱရာလမ္း (၁/၂)မုိင္၊ ေက်ာက္ေခ်ာ လမ္း (၄/၃)မိုင္၊ ေရေက်ာ္တံတားေျခာက္စင္း၊ Box Culvert ခုနစ္စင္း တန္ဖိုးေငြက်ပ္သန္း(၄၃၂ ဒသမ ၃၅၉၅)၊တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရရန္ပံုေငြျဖင့္ ေျမသားလမ္း(၂)လမ္း(၄/၆)မုိင္၊ ေရေက်ာ္ ေလးစင္း တန္ဖိုးေငြက်ပ္(၁၄၃ ဒသမ ၆၈၄)ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။