၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃ ရက္

 သာစည္ၿမိဳ႕နယ္သည္ မုိးေခါင္ေရရွားပါးသည့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕၌ ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈကို ႏွစ္စဥ္ ႀကံဳေတြ႔လ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေဇယ်သုခေရလွဴအသင္းႀကီးတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈ ႏွစ္စဥ္ႀကံဳေတြ႔ေနရ သည့္ ေက်းရြာမ်ားစာရင္းကုိ ေကာက္ယူ၍ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေရရွားပါးမႈ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေရကားမ်ားျဖင့္ မတ္ ၂၃ ရက္ေန႔မွ စတင္ ၍ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔အထိ ေသာက္သံုးေရျပတ္လပ္မႈျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေက်းရြာ ၁၂ ရြာအနက္ ရြာ ၅ ရြာျဖစ္ေသာ က်ီတိုင္ကုန္း(မ)ရြာ၊ ေအာင္ျမင္သာ၊ ဘုန္းတလုပ္၊ အုတ္ဖို၊ ဆင္ေသေက်းရြာမ်ားသို႔ ေဇယ်သုခ ေရလွဴအသင္းႀကီး၏ ေရကားအကူအညီျဖင့္ အဆုိပါ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေရေလွာင္အုတ္ ကန္ႀကီးမ်ားထဲသို႔ ေသာက္သံုးေရမ်ား သြားေရာက္ႀကိဳတင္ ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိသည္။

 "ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနက ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနဆိုေတာ့ ေက်းလက္ေတြရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးရသလို အခက္အခဲ ေတြကိုလည္း ကူညီေျဖရွင္းေပးၾကရပါတယ္။ ယခုလုိေႏြရာသီမွာ ေသာက္သံုးေရျပတ္လပ္မႈျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ေက်းရြာေတြကို စာရင္းေကာက္ယူၿပီး ေရျပတ္လပ္မႈမႀကံဳေတြ႔ခင္ ႀကိဳတင္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ေက်းရြာေတြမွာရွိတဲ့ ေရေလွာင္အုတ္ကန္ေတြ ထဲကို ေရျဖည့္ေပးထားရတာပါ”လို႔ ေက်းလက္ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိ (နည္းပညာ)ဦးသိန္းထြန္းဦးႏွင့္ ဦးစီးအရာရွိ ဦးလႈိင္မင္းထြန္းတို႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။