၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ရက္

 စာေရးဝန္ထမ္းမ်ားလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရးသင္တန္းဖြင့္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာ ၆ရက္ နံနက္ ၉နာရီက စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန သင္တန္းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ ဒုတိယခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမတ္စုိးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမင္းေဆြက အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အရည္အေသြးျမင့္မားေစေရး၊ နည္းမွန္လမ္းမွန္ေဆာင္ရြက္တတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 သင္တန္းကာလမွာ စက္တင္ဘာ ၆ရက္မွ ၈ရက္ အထိျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ ၆၂ဦး တက္ေရာက္ၾကသည္။