၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္

 ေညာင္ဦးခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ဘုရားအမွတ္ (၄၂၂)၊ သဒၶမၼေဗါဓိရတနာဘုရားေပၚႏွင့္ ဘုရားေဘးပတ္လည္ရွိ ေပါင္းျမက္မ်ားႏွင့္ အမႈိက္သ႐ိုက္မ်ားအား ကုသိုလ္ျပဳသန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။