၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္

 စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းဖြင့္ပြဲကို ယေန႔နံနက္ ၉နာရီက ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၾကည္သက္ေမာင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သန္းထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားတက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ သင္တန္း ကာလမွာ သံုးရက္ျဖစ္သည္။