၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္

 ၿမိဳ႕နယ္၊ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုပ္စုလယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရးသင္တန္းဖြင့္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ နံနက္ ၁၀နာရီက က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဝင္းႏွင့္ ဦးေအာင္မ်ိဳးဦး၊ ရမည္းသင္းခရိုင္ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္းညိဳႏွင့္ ခရိုင္အဆင့္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထက္ျမက္ေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္း မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ရမည္းသင္းခရုိင္၊ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒က အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ခရိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစံရဲေက်ာ္က ဗဟိုေကာ္မတီ၏မူဝါဒ၊လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမယာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ပရိုဂ်က္တာျဖင့္ ရွင္းလင္းပို႔ခ်သည္။

 ထို႔ေနာက္ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းၾကရာ ခရိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစံရဲေက်ာ္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။