၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္

 ခရိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

 အဆိုပါလုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးတြင္ ခရိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ခရိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွတင္ျပလာသည့္ ေျမယာအယူခံအမႈတြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ သိမ္းဆည္းေျမဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုမွတင္ျပတိုင္ၾကားလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ၿမိဳ႕နယ္မွစိစစ္တင္ျပ မႈမ်ားအား အထက္ဌာနမ်ားက ခ်ျပညႊန္ၾကားထားသည့္ ဥပေဒ၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။