၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္

 စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါကာကြယ္ေဆး အစုလိုက္ထိုးႏွံျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အား အသိေပးေဆြးေႏြးပြဲကို ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ သည္။

 ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္ထူးျမတ္က ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသည့္အေၾကာင္း၊ ျဖစ္ပြားသည့္ လကၡဏာ၊ ေရာဂါကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးအစုလိုက္ထုိးႏွံမည့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းအေျချပဳ အသက္ ကိုးလမွ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ကေလးမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထုအေျချပဳ ကေလးမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလတြင္လည္းေကာင္း၊ အစုလိုက္ထိုးႏွံေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Projector ျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၾကည္သက္ေမာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ထူးျမတ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။