၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္

  မႏၲေလးခရိုင္၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား တာဝန္ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွင္းလင္းျခင္းအခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

 အဆိုပါ အခမ္းအနားကို ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေဆြတို႔က အမွာစကားေျပာၾကားၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဖသက္ထြန္းက ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ မ်ားအား တာဝန္ေပးခန္႔အပ္လႊာမ်ားကို ေပးအပ္ၿပီး  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ တက္ေရာက္ လာေသာ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားက မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို ေမးျမန္းရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၾကသည္။