၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္

  မိတၳီလာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ(TCRC)ႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ မိတၳီလာ ကေလးအခြင့္အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႔(Upper KMN)တို႔ ေတြ႔ဆံု၍ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ခ႐ိုင္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန Community Centre ခန္းမတြင္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

 ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ(TCRC)ဥကၠ႒ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအုန္းေဌးက ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ Upper KMN မွ ဧရိယာမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းထြန္းဝင္းက ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ မိတၳီလာကေလးအခြင့္အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႔ (Upper KMN)မွ ေဆာင္ရြက္သည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး မိတၳီလာႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ Upper KMN မွ နာယက ဦးေမာင္ကိုက ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရွိခံစားႏိုင္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္၍ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးကူညီေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။