၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္

  မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ သတင္း၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ခရိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ တပ္ဖြဲ႔၊ ဦးစီးဌာန တာဝန္ခံ အရာရွိမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အဆိုပါ သတင္း၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ခရိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ ခရိုင္အတြင္းရွိ ထူးျခားျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ သတင္းဖလွယ္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ ခရိုင္သုိ႔တင္ျပလာသည့္ ေျမယာအမႈတြဲမ်ားအား ခရိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီျဖင့္ စိစစ္ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။