၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္

 က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဝဇင္ သည္  ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိန္ဝမ္း၊ ခရိုင္လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူေဆြတို႔ လိုက္ပါ၍ ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက စဥ့္ကူးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အားကစားႏွင့္ကာယပညာေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္သက္ေမာင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္အားကစားမွဴး ေဒၚသြယ္သြယ္ရွိန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားေတြ႔ဆံုကာ ၿမိဳ႕နယ္အားကစားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသည္။

 ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးအားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဝဇင္ႏွင့္အဖြဲ႔တို႔သည္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအားကစားကြင္း အဆင့္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာတည္ေဆာက္ မည့္ အေျခအေန၊ အားကစားရံုျပန္လည္တည္ေဆာက္မည့္ အေျခအေန၊ အဝီစိတြင္း တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေျမေအာက္ေရကန္တူးေဖာ္သြားမည့္ လုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ား၊ ဂါလန္း ၃၂၀၀ ဆံ့ ေရစင္တည္ေဆာက္သြားမည့္လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားကို ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး လုိအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကားရာ ၿမိဳ႕နယ္အားကစားမွဴး ေဒၚသြယ္သြယ္ရွိန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က