၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ၁၈ လံုး၊ အခန္းေပါင္း ၂၄၈ ခန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း အၿပီး တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 အဆုိပါ အိမ္ရာမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး ေငြလံုးေငြရင္း ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြမွ ၃ ဒသမ ၈ ဘီလီယံျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ တင္ဒါေခၚယူေရးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္အထိ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ကာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ေန႔ တစ္ရက္တည္းသာ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို အၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္က ေျပာသည္။

 ‘တင္ဒါလုပ္ငန္းကလည္း အခ်ိန္ ႏွစ္လေလာက္ေပးရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘတ္ဂ်က္ဖြင့္တာနဲ႔စၿပီး ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ တင္ဒါလုပ္ငန္းကို မတ္လမွာ ၿပီးစီးေအာင္ ႀကိဳၿပီး ေဆာင္ရြက္ထားတာပါ။ ဒါမွလည္း ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမေျခာက္လအတြင္းမွ တည္ေဆာက္မႈေတြၿပီးစီးႏိုင္မွာပါ’ဟု ၎က ေျပာသည္။

 ယင္းဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ျမင္းၿခံတြင္ ေလးခန္းတြဲ ေလးထပ္ ႏွစ္လံုး၊ ေညာင္ဦးတြင္ ေျခာက္ခန္းတြဲ ႏွစ္ထပ္ ႏွစ္လံုး၊ မိုးကုတ္တြင္ ေလးခန္းတြဲ ေလးထပ္ ႏွစ္လံုး၊ မလႈိင္တြင္ ေလးခန္းတြဲ သံုးထပ္ ႏွစ္လံုး၊ သာစည္တြင္ ေလးခန္းတြဲ ေလးထပ္ သံုးလံုး၊ ရမည္းသင္းတြင္ ေလးခန္းတြဲ သံုးထပ္ ႏွစ္လံုး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းတြင္ ေလးခန္းတြဲ သံုးထပ္ ႏွစ္လံုးႏွင့္ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေလးခန္းတြဲ ေလးထပ္ သံုးလံုးတို႔ တည္ေဆာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၁၂၆၀ ႏွင့္ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၉၆၀ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည္။