၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းျခံခရိုင္၊ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုကို္ယ္တိုင္ ေက်းရြာမ်ား၏ ပကတိလုိအပ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး က႑အလိုက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် စုေပါင္း၍ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ကန္နီေက်းရြာအုပ္စု၊ ကန္နီေက်းရြာသို႔ စီမံကိန္းရန္ပံုေငြလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္က ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ေအးက ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာန ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးညီညီေအာင္က အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးမွဴးက စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀ ကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခ်မ္းေျမ့က ကန္နီေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။