၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ လုပ္ငန္း ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို မတ္ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ခရိုင္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဝင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွမ်ိဳးက မိမိခရိုင္အတြင္းရွိ ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ား၊ ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပံုစံ(၇)ကိစၥရပ္မ်ားအား အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဆက္လက္ၿပီး အစည္းအေဝးတြင္ ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔၏ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပံုစံ(၇)ကိစၥရပ္မ်ား၊ အယူခံအမႈတြဲမ်ား၊ အျခားနည္း အသံုးျပဳခြင့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ ေျမယာတိုင္ၾကားစာကိစၥရပ္မ်ားအား တာဝန္ရွိသူမ်ားက အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။