၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္တါင္ ေမလ ၉ ရက္က ေလျပင္းတုိက္ခတ္မႈႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ပြဲကို ေမလ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီက စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္နီလင္း၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးေဇာ္မ်ိဳးခုိင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေလေဘးသင့္အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ားႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္သည့္ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴးက ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည္ မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ တုိင္းေဒသႀကီး ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴးတို႔က ေလျပင္းတုိက္ခတ္မႈႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။