၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာသစ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရြာသစ္ေက်းရြာအေနာက္ဘက္ ငါန္းဇြန္-ေက်ာက္တစ္လံုး ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းေဘး၌ ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီက ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ မုိးရာသီ သစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးပြဲေတာ္ က်င္းပသည္။

 အဆုိပါ မုိးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသိန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္စိုးႏိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းဝင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး ေရးရာအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အျခားလူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ငါန္းဇြန္ အ.ထ.ကမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း၍ ကၽြန္းအပင္ ၂၀၊ ယူကလစ္ အပင္ ၈၀၀၊ အျခားအပင္ ၁၀၀၊ ကုကၠိဳအပင္ ၂၀၀၊ စုစုေပါင္း ၁၁၂၀ ပင္တို႔ကို စုေပါင္းစိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။