၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္

 ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းဝင္ ေက်းရြာျဖစ္သည့္ နတ္စိမ္းေက်းရြာသို႔ ျမစိမ္းေရာင္အရင္းမေပ်ာက္ မတည္လည္ပတ္ရန္ပံုေငြ ေပးအပ္ပြဲကို ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနရံုး၌ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေဌးလင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲမင္းဦး၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေက်းရြာျမစိမ္းေရာင္ အရင္းမေပ်ာက္ မတည္လည္ပတ္ရန္ပံုေငြ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ကို ေပးအပ္ၾကသည္။