၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ လိန္ကုန္း ေက်းရြာ၊ ေက်ာင္းကုန္းေက်းရြာ၊ ေထာက္ရွာကုန္းေက်းရြာႏွင့္ ေညာင္ကုန္းေက်းရြာတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ျပည္သူ႔စကားဝုိင္းကို ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ေညာင္ကုန္းေက်းရြာ ေအးသုခဓမၼာ႐ံု၌ က်င္းပသည္။

 အဆုိပါ ျပည္သူ႔စကားဝုိင္းအခမ္းအနားတြင္ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွဝင္းေအာင္က အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယခုလို ေက်းလက္စကားဝုိင္းမ်ား က်င္းပရျခင္းဟာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားေတြ႔ဆံုၿပီး မိမိတို႔ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေမးျမန္းတင္ျပႏုိင္ရန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေက်းရြာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် တိတိက်က် ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးဘိုေမာင္က ျပည္သူ႔စကားဝိုင္း က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္သူ႔စကားဝုိင္းကို တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမင္းမင္းနီႏွင့္ ဦးဝဏၰေအာင္တုိ႔က ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနမႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးေမာ္ဦးက ပညာေရးေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိ ဦးခင္ေမာင္သန္းက စိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိ ဦးထြန္းေနာင္ဝင္းက ေျမယာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ေျမယာဥပေဒအေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးအရာရွိ ဦးလႈိင္မင္းက ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လမ္းတံတားအေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိ ဦးေစာေဇာ္ဝင္းထြန္းက ေက်းလက္ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီး ဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ႏွင္းရည္ဝင္းႏိုင္က ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါအေၾကာင္းႏွင့္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ သိေကာင္းစရာမ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက မိမိတို႔ သိရွိလုိသည္မ်ားကို ေမးျမန္းၾကရာ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိ သူမ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝဏၰေအာင္က ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ နိဂံုးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။