၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္

 ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လယ္ယာေျမအျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလာမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမင္းျခံခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးတင့္လႈိင္ႏွင့္ ခရုိင္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေ၀လင္းထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမႈ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လယ္ယာေျမအျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားလာသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေရး ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၉နာရီက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။