၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္

 မႏၲေလးေစ်းခ်ိဳေတာ္ႏွင့္ ၈၆လမ္း၊ ဆင္ႏွစ္ေကာင္မုန္႔စံုတန္းအတြင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၄ရက္ နံနက္ ၉နာရီက မႏၲေလးတုိ္င္းေဒသႀကီး စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ကဦးေဆာင္သည့္ မိတ္ဖက္ဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ေစ်းႏွင့္သားသတ္ဌာနႏွင့္ သန္႕ရွင္းေရးဌာနတုိ႔ပူးေပါင္း၍ အစားအေသာက္ႏွင့္ စီးပြားကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနက စားသံုးရန္မသင့္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည့္ ေရာင္စံုတုတ္ထုိးခ်ိဳခ်ဥ္မ်ား၊ ေဆးကတ္ပံုခ်ိဳခ်ဥ္မ်ား၊ ဂ်ယ္လီေပ်ာ့မ်ား၊ အနီေရာင္ကပ္ေစးႏွဲျပားမ်ား၊ ငံုးဥပံုေရာင္စံုခ်ိဳခ်ဥ္မ်ား၊ ေရာင္စံု ေ၀ဖာမ်ား၊ ခြင့္မျပဳဓါတုေဆး၀ါးမ်ားအသံုးျပဳထားသည့္ မက္မန္းသီးေပါင္းမ်ား၊ ငရုတ္ဆီမ်ား၊ မွ်စ္မ်ားနွင့္ စေလဘီမုန္႔မ်ားေရာင္းခ်ေနျခင္းရွိ၊မရွိ ေစ်းကြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ေစ်းရံုးတြင္ မုန္႔မ်ိဳးစံုေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားအား စားသုံးသူကာကြယ္ေပးေရး၊ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲက်င္းပရာ စားသံုးသူအခြင့္ အေရးႏွင့္တာ၀န္မ်ား၊ စားသံုးသူေဘးကင္းလုံျခံဳေရးအတြက္ ကုန္စည္မ်ားတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားဘာသာတြဲလ်က္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပျခင္း အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာထုတ္ျပန္ထားပါေၾကာင္း၊ ၆ လျပည့္ေျမာက္သည့္ေန႕တြင္ စတင္အာဏာသက္ေရာက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားကလည္း သိရွိလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ တဆင့္ေရာင္းခ်သူမ်ားကလည္း မိမိေရာင္းခ်သည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိရန္လုိေၾကာင္းႏွင့္  စားသံုးသူကာကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးေစလုိေၾကာင္း ေဟာေျပာေဆြးေႏြးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စားသံုးသူကာကြယ္ေပးေရးလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၾကသည္။