၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္

 ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ျပည္သူ႔စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကိုဇြန္ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ရန္ဘက္လိုေက်းရြာ ရြာလည္ဓမၼာရံုတြင္ က်င္းပရာ ေရွးဦးစြာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚအုန္းၾကည္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ေဒၚခင္ေစာလြင္က ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္က တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဌာန၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေက်းရြာအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၾကရာ ေက်းရြာျပည္သူတို႔က ေက်းရြာအတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္း၊ ေျမာင္းကူးတံတား၊ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္၊ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ပံုစံ(၇)၊ စိုက္ပ်ိဳးေရေျမာင္း တူးေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ေက်းရြာလွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးကိစၥမ်ားကို တင္ျပေတာင္ခံေဆြးေႏြးၾကရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကား ေဆြးေႏြးၾကသည္။