၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္

 နယ္ေျမလံုျခံဳေရးႏွင့္ မသမာသူမ်ားမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ ညပိုင္းက ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ျဖင့္ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ မႏၲေလး-မိုးကုတ္ကားလမ္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ထိပ္လမ္းဆံုတြင္ ပိတ္ဆို႔ရွာေဖြစစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။

 အဆိုပါ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား၊ ကုန္တင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ရပ္တန္႔၍ တုတ္၊ ဓား၊ လက္နက္မ်ား ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္း၊ လူမ်ိဳးျခားမ်ားလုိက္ပါျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ညစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။