၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္

 ျမန္မာႏိုင္ငံတပ္ဖြဲ႔ ဒုတိယရဲအုပ္ေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၉၃/၂၀၁၈) ရဲသူရတပ္ခြဲ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ရဲအရာရွိ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၊ ဗဟိုခန္းမတြင္ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက ပထမအပိုင္းႏွင့္ ဒုတိယပိုင္း၊ အပိုင္း (၂)ပိုင္းခြဲ၍ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပထမပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ရဲမွဴးႀကီး ေက်ာ္ထြန္း၊ နည္းျပမွဴးခ်ဳပ္ ယာယီရဲမွဴးႀကီး တင့္ေဆြ၊ ဌာနမွဴးမ်ား၊ ဌာနခြဲမွဴးမ်ား၊ နည္းျပအရာရွိမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ပဏာမ ေရြးခ်ယ္ ထားေသာ ဒုတိယရဲအုပ္ေလာင္း သင္တန္းသား ၂၀၃ ဦး၊ သင္တန္းသူ ၁၁၄ ဦး၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန သင္တန္းသား ၁၀ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၃၂၇ ဦး တက္ေရာက္ ၾကသည္။

 သင္တန္းဖြင့္ပြဲ ဒုတိယပိုင္းကို ဆက္လက္က်င္းပျပဳလုပ္ရာ နည္းျပမွဴးခ်ဳပ္ ယာယီရဲမွဴးႀကီး တင့္ေဆြက သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားအား ရဲအရာရွိ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းလက္စြဲပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ေက်ာင္းဝင္ညႊန္ၾကားလႊာပါ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ဆုေရြးခ်ယ္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးၿပီး ရဲအရာရွိေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းရွိ ဌာနမွဴးမ်ား၊ ဌာနခြဲမွဴးမ်ား၊ နည္းျပအရာရွိမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည္။

 အဆိုပါ သင္တန္းအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္အထိ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။