၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္

 ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အသြင္သ႑န္ျဖင့္ ယူနီေဖာင္းမ်ား ဖန္တီးဝတ္စားဆင္ယင္းျခင္းမျပဳၾကရန္ႏွင့္ ဝတ္္ဆင္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိပါက တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္ မြန္းလြဲ ၃နာရီ ၁၅ မိနစ္က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး၊ ရဲသူရိန္ခန္းမ၌က်င္းပရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီးျမင့္ဦး၊ ဒုတိယတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ခရိုင္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ပုဂၢလိကလံုျခံဳေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ Super Market မ်ား၊ ပုဂၢလိကရံုးအေဆာက္အအံုမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ စုစုေပါင္း ၃၆၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ရာတြင္ အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ပုဂၢလိကလံုျခံဳေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၊ ဟိုတယ္ႀကီးမ်ား၊ Super Market မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ပုဂၢလိကစက္ရံုမ်ားမွ တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးအား ေက်းဇူးတင္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ Private Security Services လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေကာ္မရွင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးရံုးခန္း၌ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္  Private Security Services ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ MCRA ပရဟိတအသင္း၏ တူညီဝတ္စံုမ်ားသည္ တာဝန္ရွိလုံျခံဳေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အသြင္သ႑န္ တူညီေနသျဖင့္ လံုျခံဳေရးက်ိဳေပါက္မႈရွိႏိုင္ျခင္း၊ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔အစည္းသ႑န္တူညီေနသည့္ ဝတ္စံုမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ မ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆(၁)(က)/၆(၃) ႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၇၁ တို႔အရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ MCRA ပရဟိတအသင္းအား ျပည္ေထာင္စု မွတ္ပံုတင္အဖြဲ႔က အသိအမွတ္ျပဳမွတ္ပံုတင္ထားသည့္အတြက္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွတ္ပံုတင္ဥပေဒပုဒ္မ ၆(ဂ)အရ ၎အသင္းအဖြဲ႔အား ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ Private Security Services ကုမၸဏီမ်ားသည္ MIC ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳထားၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးထားျခင္းမရွိ ေသာ္လည္း အဆိုပါ ပုဂၢလိကလံုျခံဳေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သီးျခားလုပ္ငန္းလိုင္စင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပဌာန္းထားမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက လံုျခံဳေရးဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒၾကမ္းအား ေရးဆြဲေနစဥ္အတြင္း ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္း၍ စိစစ္ေဆာင္ရြက္သင့္ျခင္းတို႔အား သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အဆိုပါညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးမွ အခ်က္ ၅ ခ်က္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပုဂၢလိကလံုျခံဳေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အသြင္သ႑န္ျဖင့္ ယူနီေဖာင္းမ်ားဖန္တီးဝတ္စားဆင္ယင္ပါက ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆(၁)(က)/၆(၃) ႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၇၁ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ျငိစြန္းေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၁၇-၁-၂၀၁၈ ရက္(ဗုဒၶဟူးေန႔)ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာႏွင့္ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ရက္ (အဂၤါေန႔)တြင္ Ministry of Home Affair Myanmar လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အသိေပးေၾကညာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎ေၾကညာခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ယူနီေဖာင္းႏွင့္အသြင္သ႑န္တူညီေနပါက ဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေခၚယူ အသိေပးရွင္းလင္းျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီးျမင့္ဦးက ပါဝါပြိဳင့္ျဖင့္ ျပသရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက သိရွိလုိသည္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။