၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၁၀ ရက္

 မႏၲေလးခရိုင္နယ္ေျမအတြင္း မႈခင္းက်ဆင္းေရး၊ မႈခင္းမျဖစ္ပြားေစေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်မ္းေျမ့စြာ ေနထိုင္သြားလာႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ မႏၲေလး ခရို္င္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕မႏွင့္ နယ္ေျမရဲစခန္းမ်ားမွ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးရဲအကူတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အမွတ္(၄)ႏွင့္ အမွတ္(၁၆)လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ မႏၲေလး (၇)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသအရန္မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ဧၿပီ ၉ ရက္မွစတင္ၿပီး မႏၲေလးက်ံဳးပတ္လည္၊ ကန္ေတာ္ႀကီး ပတ္လမ္း၊ မႏၲေလး ၇ ၿမိဳ႕နယ္ အခ်က္အျခာက် ေနရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕ဝင္၊ ၿမိဳ႕ထြက္ေနရာမ်ားတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ျမင့္ဦး အနီးကပ္ ႀကီးၾကပ္၍ မႏၲေလးခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီးမ်ိဳးေအာင္ ဦးစီးကာ ရဲတပ္ဖဲြ႔မီးတန္းယာဥ္မ်ား၊ ဆုိင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လွည့္ကင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မႏၲေလး ၿမိဳ႕တြင္း ၇ ၿမိဳ႕နယ္ သတ္မွတ္ေနရာ ၇ ေနရာတြင္လည္း အထူးပိတ္ဆုိ႔ရွာေဖြျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ သႀကၤန္တြင္း လံုၿခံဳေရးအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးရဲအကူတပ္ဖြဲ႔ခြဲ လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ရင္းႏွင့္ မႏၲေလးခရိုင္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕မႏွင့္ နယ္ေျမရဲစခန္းမ်ားမွ အရာရွိႏွင့္ တပ္ဖဲြ႔ဝင္ ၇၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။