၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မီးသတ္ဦးစီးဌာနတြင္ အသံုးျပဳရန္ ပိုလန္ႏုိင္ငံထုတ္ အဆင့္ျမင့္ မီးၿငိွမ္းသတ္ယာဥ္ ႏွစ္စီး ဇူလိုင္ ၇ ရက္က ဗဟိုမီးသတ္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိသည္။ ဗဟိုမီးသတ္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ မီးသတ္ယာဥ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ အမွတ္တံဆိပ္ MFFSD Logo တပ္ဆင္ထားၿပီး သံထည္အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ႏုိင္ေသာ ျဖတ္စက္မ်ား၊ မီးစက္၊ ေရစုပ္စက္၊ ဟိုက္ဒေရာလစ္ ေလွကား၊ GPS စသည့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး တပ္ဆင္ ထားသည္။ ယာဥ္အတြင္း ေရလီတာ ၅၀၀၀ ဆံ ကန္တစ္ခု၊ ေလာင္စာဆီ မီးေလာင္မႈ ၿငွိမ္းသတ္ႏုိင္ေသာ ေဆးရည္ လီတာ ၆၀၀ ဆံ့ ကန္တစ္ခု၊ မီးဆလိုက္မ်ား ပါဝင္သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔က ပိုလန္ႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြ ယူ႐ိုသန္း ၅၀ ျဖင့္ ပိုလန္ႏုိင္ငံ WISS ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာ မီးသတ္စက္႐ုပ္အပါအဝင္ အဆင့္ျမွင့္ မီးၿငွိမ္းသတ္ယာဥ္ ၆၅ စီး ဝယ္ယူထားရာ ဒုတိယအသုတ္ ေရာက္ရွိလာေသာ  မီးသတ္ယာဥ္းမ်ားျဖစ္သည္။ မီးသတ္ဦးစီးဌာနက ဝယ္ယူထားေသာ အဆင့္ျမင့္ မီးသတ္ယာဥ္မ်ားမွာ ဓာတု၊ ဇီဝ၊ ေရဒီယိုသတၱိၾကြပစၥည္းမ်ား မီးေလာင္မႈ၊ ဖယ္ရွားရွင္းလင္း မီးၿငိွိမ္းသတ္ႏိုင္သည့္ Halmat Vehicle ယာဥ္ ၂ စီး၊ ငလ်င္အပါ အဝင္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Heavy Rescue & Lifting Vehicle ယာဥ္ ၁၀ စီး၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးယာဥ္ႀကီး Heavy Rescue & Towing Vehicle ၉ စီး၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးယာဥ္ Heavy Rescue & Towing ၅ စီး၊ မီးၿငိွမ္းသတ္ယာဥ္ႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး ယာဥ္ ၄ စီး၊ မီးၿငွိမ္းသတ္ေရး အဆင့္ျမင့္ယာဥ္ အစီး ၂၀၊ ၂၅ မီတာ ေလွကားပါ ယာဥ္ႀကီး ၅ စီး၊ စုစုေပါင္း အဆင့္ျမင့္ မီးၿငွိမ္းသတ္ေရးႏွင့္ ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရး ယာဥ္ ၆၅ စီး ဝယ္ယူထားၿပီး မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးဌာနသုိ႔ မီးၿငွိ္မ္းသတ္ယာဥ္ႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး ယာဥ္ ၇ စီး ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။