၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္

 ၁။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ သစ္ပင္၊ ဓာတ္တိုင္၊ ဝင္းၿခံ စည္း႐ိုးမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ(စည္းကမ္းမဲ့)ေႀကာ္ျငာထားေသာ ဗီႏိုင္း၊ စတစ္ကာ၊ ေကာ္ကပ္ေႀကာ္ျငာမ်ား အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ား တပ္ ႐ိုက္အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ပါသည္-

 (က) စတစ္ကာ၊ ေကာ္ကပ္ေႀကာ္ျငာအရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္

        ဒဏ္ေၾကးေငြ        (၁)ခ်ပ္လွ်င္-       ၁၅ဝဝိ/-

        ျဖဳတ္သိမ္းခ(၁)ခ်ပ္လွ်င္​-       ၅ဝဝိ/-(ျပင္ပလုပ္သားမ်ား ေပးေခ်ရန္)

 ( ခ ) ဗီႏိုင္းေႀကာ္ျငာအရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္

        ဒဏ္ေၾကးေငြ        (၁)ခ်ပ္လွ်င္-       ၂၀၈၅ိ/- (ေကာက္ခံႏႈန္း ၅ဝဝဝိ - ၁၂ လ× ဒဏ္ ၅ ဆ)

        ျဖဳတ္သိမ္းခ          (၁)ခ်ပ္လွ်င္​-       ၁ဝဝဝိ/-(ျပင္ပလုပ္သားမ်ား ေပးေခ်ရန္)

 ၂။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေႀကာ္ျငာမ်ားတပ္ဆင္မည္ဆိုပါက ေကာ္မတီသို႔ ခြင့္ျပဳေတာင္းခံၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိပါက သတ္မွတ္အခြန္ ေပးသြင္း၍ သတ္မွတ္ေနရာမ်ား တြင္သာ တပ္ဆင္ခ်ိတ္ဆြဲ ေႀကာ္ျငာခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ