၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္

 ၁။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနယ္နိမိတ္ (၆)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ထီ၊ အစားအေသာက္၊ မုန္႔ပဲသေရစာ၊ အသီးအႏွံႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အား ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ လွည့္လည္ေရာင္းခ်ေနသျဖင့္ ယာဥ္လမ္းေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း လိုက္နာမႈအားနည္း၍ ယာဥ္အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္စၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးအား ထိခိုက္ေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။

 ၂။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အမ်ားျပည္သူလမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေမာင္းႏွင္သြားလာေနေသာ ယာဥ္မ်ား၊ အသံုးျပဳသြားလာေနၾကေသာ ျပည္သူလူထုသို႔ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ အဆိုပါ လွည့္လည္ေရာင္းခ်ေနေသာယာဥ္မ်ားအား ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း မေဖာက္ဖ်က္ဘဲ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စည္းကမ္းစနစ္တက် ေရာင္းခ်ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္လွည့္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္အား အေရအတြက္ကန္႔သတ္၍ စည္းကမ္းသတ္မွတ္လိုက္နာေစကာ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ား ေပးသြင္းေစ ၍ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားေရာင္းခ် ေဆာင္ရြက္ လိုသူမ်ားသည္ (၁၉.၁၂.၂၀၁၆)ရက္မွ (၃၁.၁၂.၂၀၁၆)ရက္အတြင္း သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အခြန္ဌာနသို႔ ေလွ်ာက္လႊာဝယ္ယူ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ