၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ဌာနမွဴးမ်ားလုိက္ပါ၍ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁၀နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဌာနအသီးသီး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႔သည္ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္အင္းေျမာက္အင္း၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္သည့္ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာရာ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ဌာနခြဲမွဴး ဦးစုိးတင့္ေအာင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိရပ္ကြက္မ်ားမွ အမိႈက္မ်ားကုိ ေတာင္အင္းေျမာက္အင္း အမိႈက္စြန္႔ပစ္သည့္ေနရာသုိ႔ တစ္ေန႔လွ်င္ တန္၃၂၀ေက်ာ္ စြန္႔ပစ္လ်က္ရွိၿပီး စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားကို စက္ယႏၲရားမ်ားအသံုးျပဳ၍ စနစ္တက်စုပံုေနမႈအေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းမွာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႔သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စြန္႔ပစ္ပလတ္စတစ္မွ အမိႈက္ပံုး ထုတ္စက္ရံုသုိ႔ ေရာက္ရွိလာရာ သန္႔ရွင္းေရးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားက စြန္႔ပစ္ပလတ္စတစ္မ်ားမွ အဆင့္ဆင့္အမိႈက္ပံုးထုတ္လုပ္မႈအေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေစ်းႏႈန္းသက္သာၿပီးအရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို အၾကံျပဳေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ပင္ေစာက္ေက်းရြာအနီးရွိ ေခတ္မီသားသတ္ရံုသုိ႔ ေရာက္ရွိလာရာ ေစ်းႏွင့္ သားသတ္ဌာန ဌာနမွဴးဦးခင္ေအာင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ႏြားသတ္ရံုအတြင္း စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုအဆင့္ဆင့္ကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက စက္ရံုအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး စြန္႔ပစ္ေရဆုိးမ်ားကုိ သန္႔စင္၍ စြန္႔ပစ္ႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ေနမႈ၊ ဆိတ္သတ္ရံုအတြင္း စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုအဆင့္ဆင့္ကုိ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားအား တာဝန္ရွိသူမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းမွာၾကားခဲ့သည္။