၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္

 ၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ မဟာသႀကၤန္မ႑ပ္ ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္က်င္းပေရး လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို မတ္ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေ ကာ္မတီ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ဦးစီးေကာ္မတီနာယက မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ရဲလြင္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 "ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္အညီ ႐ိုးရာမပ်က္ ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ႀကီးကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဆပ္ေကာ္မတီအလိုက္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို စနစ္တက် ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာပံုရိပ္အျဖစ္ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ကို က်ံဳးေတာင္ဘက္ ၂၆ လမ္းေပၚတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္၍ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအပိုင္းတြင္ စနစ္တက် ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္မဟာသႀကၤန္မ႑ပ္တြင္လည္း ကုန္က်စရိတ္မ်ား သက္သာေစရန္ အထူးဂ႐ုစိုက္ ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ဆပ္ေကာ္မတီအလိုက္ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး၌ ဆက္လက္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း"စသည္ျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ ဆပ္ေကာ္မတီအလိုက္ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက လုပ္ငန္းတာဝန္္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပၾကၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္း ကၽၽြမ္းက်င္မႈအရ ဆပ္ေကာ္မတီတစ္ခုထက္ပိုၿပီး တာဝန္ေပးအပ္မႈ ရွိပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ငယ္မ်ား ထပ္မံဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းတာဝန္ အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾက ရမည္ျဖစ္ ၿပီး ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ႀကီးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားၿပီး အစည္းအေဝးကုိ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။