၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၉ ရက္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာ ရဲလြင္သည္ တုိင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းေအာင္ျမင့္စိုး၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ မတ္ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔႐ံုးသို႔ ေရာက္ရွိၾကရာ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ အမႈေဆာင္အရာရွိက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔၏ စည္ပင္သာယာေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

 ထုိသို႔ တင္ျပရာ၌ ၿမိဳ႕နယ္၏ ၿမိဳ႕ျပ၊ ေက်းလက္ လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ အသစ္တည္ေဆာက္ ျခင္း၊ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ အခြန္အခႏွင့္ သာမန္ရေငြစာရင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသံုးစြဲမႈ၊ ဝန္ထမ္းအင္အား အေျခအေန၊ အမႈိက္သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ စြန္႔ပစ္မႈ၊ စက္ယႏၲရားအေျခအေနတုိ႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒က ၿမိဳ႕ျပသာယာလွပေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမႈိက္သိမ္းယာဥ္ ထပ္မံျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးေရးတို႔ကို လည္းေကာင္း ျဖည့္စြက္တင္ျပသည္။

 ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးက စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႔၏ အဓိကလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕ျပသန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးအတြက္ အမႈိက္သိမ္း ဆည္းျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ေသာက္သံုးေရဖူလံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုိအပ္ခ်က္မရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမႈိက္သိမ္းယာဥ္မ်ားလည္း ထပ္မံျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ားကိုလည္း လ်ာထားခ်က္ ျပည့္မီေက်ာ္လြန္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးႏွင့္အဖဲြ႔သည္ ေအာင္စၾကာဘုရားလမ္းရွိ ၿမိဳ႕ေရေပးေဝေရး ဂါလန္ ၁၅၀၀၀ ဆံ့ ေရကန္အမွတ္ (၁)ႏွင့္ ဂါလန္ ၃၀၀၀၀ ဆံ့ ေရကန္အမွတ္ (၂)တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဂါလန္ တစ္သိန္းဆံ့ တိုးခ်ဲ႕ေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ ေရစုပ္စက္၊ ေရတင္စက္မ်ား တပ္ဆင္ၿပီးစီးမႈကိုလည္းေကာင္း၊ ဆိပ္ကမ္းရပ္ကြက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႔ပိုင္ ခန္းမျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရန္ အေျခအေနႏွင့္ ပ်ိဳးၿခံ၌ သစ္ပင္မ်ား ပ်ိဳးေထာင္ထားရွိမႈ ဆိပ္ကမ္းသာပန္းၿခံ အေျခအေနတို႔ကို လည္းေကာင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

 ထုိမွတစ္ဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးႏွင့္အဖဲြ႔သည္  မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲတြင္ ေရာက္ရွိၾကၿပီး က်ပ္ျပင္ရပ္ရွိ ၿမိဳ႕ေရေပးေဝေရး အေထာက္အကူျပဳ ေရထြက္မ်ားမွ ရရွိေသာေရမ်ားကို ေရသိုေလွာင္ကန္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္း၍ ေရျဖန္႔ေဝေပးေနမႈ အေျခအေနကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။ ထုိသို႔ေတြ႔ဆံုရာ၌ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေစာေသာင္းတင္က တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည္။

 ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ အမႈေဆာင္အရာရွိက ဝန္ထမ္းအင္အားအေျခအေန၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ႀကီး (၅)ရပ္ကြက္ႏွင့္ က်ပ္ျပင္၊ ကသည္း ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ အမႈိက္သိမ္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ လူမႈေရး အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရပ္ကြက္အလိုက္ သန္႔ရွင္းေရး၊ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ အဖြဲ႔ပိုင္ေစ်းမ်ားအေျခအေန၊ အခြန္ဌာနစိတ္မွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္စက္ယႏၲရားမ်ား အေျခအေန၊ အမႈိက္သိမ္း ယာဥ္လိုအပ္မႈအေျခအေနႏွင့္ လုိအပ္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားေရး၊ ရေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္ စာရင္းတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒က လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ (၁ ဒသမ ၆၇)ဧကရွိ စည္ပင္သာယာရပ္ကြက္အနီး ဗမြန္ရြာသြားလမ္းေဘးတြင္ တည္ရွိသည့္ အမႈိက္က်င္းေဟာင္းမွာ လူေနရပ္ကြက္ႏွင့္ နီးကပ္လ်က္ရွိေနသျဖင့္ ေၾကးနီေတာင္ရွိ သစ္ေတာ ပလပ္ေျမေနရာကို အမႈိက္က်င္းသစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေရေဝေရလဲထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၊ အပန္းေျဖေနရာမ်ား ရရွိေရးကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးသည္။

 တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးက အမႈိက္သိမ္းဆည္းေရးလုပ္ငန္းတြင္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အမႈိက္သိမ္း စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္အတြက္ အထူးပင္ေက်နပ္အားရပါေၾကာင္း၊ လိုအပ္သည့္ အမႈိက္သိမ္းယာဥ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေရေပးေဝေရးတြင္ လည္း သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အလိုက္ ေရေပးေဝေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဆင္ေျပလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္းႏွင့္ လူထု၏ အခြန္အခေငြမ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သာယာလွပေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ရာ၌ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ား ေပးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးႏွင့္အဖဲြ႔သည္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ေၾကးစင္ေတာင္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၊ လူထုအပန္းေျဖစခန္း View Point သုႆာန္ႏွင့္ အမႈိက္စြန္႔႔ပစ္ရန္ လ်ာထားသတ္မွတ္ေနရာ မ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္စြက္မွာၾကားခဲ့သည္။