၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၉ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ား၌ ေႏြရာသီ ေရျပတ္လပ္မႈ မရွိေစရန္အတြက္ ေရေပးေဝေရး ရွစ္ခုမွ ေန႔စဥ္ ေရဂါလန္ ၂၁ သိန္းေက်ာ္ ေပးေဝ လ်က္ရွိသည္။

 ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားအား ေန႔စဥ္ေရးေပးေဝလ်က္ရွိရာ မိတၳီလာကန္ေရျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးပန္းၿခံ ေရသန္႔စင္စနစ္မွ တစ္ရက္ ေရဂါလန္ ၁၁ သိန္းျဖင့္ ၿမိဳ႕မ (၄)၊ ေစ်း အေရွ႕ျပင္၊ ရတနာမာန္ေအာင္၊ ေအာင္ေဇယ်ာ၊ ရန္မ်ိဳးေအာင္၊ သီရိမဂၤလာ၊ ဝန္ဇင္းရပ္ကြက္မ်ားရွိ ေရတိုင္ေပါင္း ၃၉၇၉ တိုင္အား ေပးေဝလ်က္ရွိၿပီး ေပါက္ေခ်ာင္း၊ နန္းေတာ္ကုန္း၊ ေအာင္ဆန္း ရပ္ကြက္မ်ားရွိ ေရတိုင္ေပါင္း ၁၄၇၀ အား ေပါက္ေခ်ာင္း ကြက္သစ္ေရသန္႔စင္စနစ္မွလည္း ေရဂါလန္ ေျခာက္သိန္း ေန႔စဥ္ေပးေဝလ်က္ရွိသည္။

 ၎အျပင္ ေျမေအာက္ေရမ်ားျဖစ္သည့္ မဟာစည္ေရေပးေဝေရးမွ တစ္ရက္ ေရဂါလန္ တစ္သိန္းျဖင့္ ေအာင္ေဇယ်ာရပ္ကြက္ရွိ ေရတိုင္ေပါင္း ၃၆၁ တုိင္အား ေပးေဝၿပီး တစ္ရက္ေရဂါလန္ ရွစ္ေသာင္းျဖင့္ က်ီးေတာ္ကုန္းေရေပးေဝေရးမွ က်ီးေတာ္ကုန္းရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေရတုိင္ေပါင္း ၇၆၈ တုိင္အားလည္းေကာင္း၊ ေအာင္ဆန္း(ေက်ာက္ဖူး)ေရေပးေဝေရးမွ ေအာင္ဆန္း(ေက်ာက္ဖူး) ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေရတိုင္ေပါင္း ၅၃၃ တိုင္အားလည္းေကာင္း၊ ေအာင္ဆန္း(ၿမိဳ႕သစ္)ေရေပးေဝေရးမွ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေရတုိင္ေပါင္း ၆၃၆ တုိင္အား ေန႔စဥ္ျဖန္႔ေဝလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ရန္မ်ိဳးေအာင္(တိုးခ်ဲ႕)ေရေပးေဝေရးမွလည္း တစ္ရက္ေရဂါလန္ ေျခာက္ေသာင္းျဖင့္ ရန္မ်ိဳးေအာင္ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေရတိုင္ေပါင္း ၂၈၅ တိုင္အား ေပးေဝလ်က္ရွိသည္။

 ထုိ႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုတိုးခ်ဲ႕ေရေပးေဝေရးမွ မိတၳီလာေျမာက္ကန္ေရအား တင္၍ တစ္ရက္ ေရဂါလန္ သံုးေသာင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေရတိုင္ေပါင္း ၁၀၈ တိုင္အား ေန႔စဥ္ေရေပးေဝလ်က္ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးမွ အင္ဂ်င္နီယာမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။