၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ မဟာသႀကၤန္ကာလျဖစ္သည့္ ၁၃.၄.၂၀၁၇ ရက္မွ ၁၆.၄.၂၀၁၇ ရက္အတြင္း ေန႔စဥ္ နံနက္ (၇း၀၀)နာရီမွ ည (၁၂း၀၀)နာရီအထိ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာမႈ အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ယာဥ္သြားလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ပါသည္-

 (က) ၆၆ လမ္း(၂၇ လမ္းမွ ၁၂ လမ္းအထိ) ေတာင္မွ ေျမာက္သို႔ တစ္လမ္းေမာင္း၊

 ( ခ ) ၁၂ လမ္း(၆၆ လမ္းမွ လမ္း ၈၀ အထိ) အေရွ႕မွ အေနာက္သို႔ တစ္လမ္းေမာင္း၊

 ( ဂ ) လမ္း ၈၀ (၁၂ လမ္းမွ ၂၆ လမ္းအထိ) ေျမာက္မွ ေတာင္သို႔ တစ္လမ္းေမာင္း၊

 (ဃ) ၂၆ လမ္း(လမ္း ၈၀ မွ ၇၈ လမ္းအထိ) အေနာက္မွ အေရွ႕သို႔ တစ္လမ္းေမာင္း၊

 ( င ) ၇၈လမ္း (၂၆ လမ္းမွ ၂၇ လမ္းအထိ) ေျမာက္မွ ေတာင္သို႔ တစ္လမ္းေမာင္း၊

 ( စ ) ၂၇လမ္း (၇၈ လမ္းမွ ၆၆ လမ္းအထိ) အေနာက္မွ အေရွ႕သို႔ တစ္လမ္းေမာင္း၊

 မွတ္ခ်က္။   (တစ္လမ္းေမာင္းသတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေဘးဝဲ/ယာ ယာဥ္ရပ္နားခြင့္ (လံုးဝ)ခြင့္မျပဳပါ။)