၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ အနိမ့္ပိုင္းရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕တြင္ ေရဝပ္ေရလွ်ံေရတင္မႈ မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ေရဝပ္ေရလွ်ံေရတင္ျဖစ္ရျခင္းမွာ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းသျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း စီးဆင္းလ်က္ရွိေသာ ေျမာင္းမ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ား တြင္ ေရျပည့္လွ်ံကာ ေရစီးဆင္းမႈတန္႔သြားျခင္း၊ အမႈိက္သရိုက္မ်ားစြန္႔စပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရစီးဆင္းမႈပိတ္ဆို႔လ်က္ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေရတင္ေရလွ်ံမႈျဖစ္ေပၚလွ်င္ ျဖစ္ေပၚျခင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္အတူ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ လမ္မေပၚတြင္ တင္က်န္လ်က္ရွိေသာ မိုးေရမ်ား အလ်င္အျမန္ စီးဆင္းေစရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းမ်ားက ေျမာင္းမ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း၌ ပိတ္ဆို႔လ်က္ရွိေသာ ေျမာင္းစာ၊ ရႊံ႕၊ ႏြံ၊ ဒိုက္၊ အမႈိက္သရိုက္မ်ားကို လူအင္အားျဖင့္ ရွင္းလင္းဆယ္ယူေပးခဲ့သည္။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သန္႔ရွင္းေရးဌာနအေနျဖင့္ မိုးေရေၾကာင့္ တင္က်န္ရစ္ေသာ ေရမ်ားလ်င္ျမန္စြာ က်ဆင္းေစရန္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ရွင္းလင္းဆယ္ယူေပးျခင္းေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ အခ်ိဳ႕လမ္းမ်ားေပၚတြင္ တင္က်န္ရစ္ေသာ မိုးေရမ်ားမွာ ျပန္လည္က်ဆင္း သြားၿပီျဖစ္သည္။