၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈဌာနမွ မိလႅာကားငွားရမ္း၍ စုပ္ထုတ္ရန္ေလွ်ာက္ထားလိုလွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

 ၁။ မိလႅာကားငွားရမ္းခကို ေကာ္မတီမွ ႏွစ္စဥ္သတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတိုင္း ငွားရမ္းမည့္ လိပ္စာတည္ရွိရာၿမိဳ႕နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမ်ားတြင္ ေငြေပးသြင္းျခင္း။

 ၂။ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဆက္သြယ္ရမည့္ဖုန္းနံပါတ္ကို ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ျပည့္စံုစြာ ေရးသြင္းေဖာ္ျပျခင္း။

 ၃။ မိလႅာကန္ အႏွစ္ကန္တြင္ စုပ္ထုတ္ရန္ အေပါက္ပါရွိေစရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ မိလႅာကား လြယ္ကူစြာ ဝင္/ထြက္ႏိုင္ရန္ မိလႅာကားႏွင့္ မိလႅာကန္ အကြာအေဝး(ေပ ၁၀၀) အတြင္း ရွိရန္ လိုအပ္ျခင္း။

 ၄။ မိလႅာကားတစ္ေခါက္လွ်င္ ဆံ့ဝင္သယ္ယူႏိုင္မည့္ပမာဏမွာ ဂါလန္ ၁၀၀၀ ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားရွိျခင္း။

 ၅။ မိလႅာကားစုပ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ငွားရမ္းခေပးသြင္းၿပီး ရက္သတၱ(၂)ပတ္အတြင္း လာေရာက္သိမ္းဆည္းျခင္း။