၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္

 မႏၲေလး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၇၂လမ္းႏွင့္ ၇၃လမ္းၾကား၊ လမ္း ၃၀ႏွင့္ ၃၁ လမ္းၾကားရွိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္ မဂၤလာေစ်းႀကီးအား အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ Master Plan (၂)မ်ိဳးျဖင့္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ အက်ိဳးတူစနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္၍ စိတ္ပါဝင္စားေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ Master Plan (၂)မ်ိဳးေပၚတြင္ အေျခခံ၍ Expression of Interest(EoI)အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ၈-၁၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား တင္သြင္းႏိုင္ၿပီး အဆိုပါ မဂၤလာေစ်းႀကီး အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက အေဆာက္အအံုႏွင့္ကုန္ရံုဌာနသုိ႔ ဆက္သြယ္၍ ထုတ္ယူႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။